logo Augur


Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum

Výzkumné metody a techniky sběru dat využívané u kvantitativních metodologických postupů

Dotazníkové šetření - techniky sběru dat

Osobní dotazování, face-to-face dotazování (PAPI - Paper And Pen Interviewing)

Osobní dotazování je spolehlivé z hlediska reprezentativnosti vzorku, maximální pravdivosti odpovědí i časových hranic výzkumu.

 • Je pružnější než dotazování písemné - umožňuje přidat pozorování.
 • Struktura výběrového vzorku je tazatelem pečlivě vybírána a odpadají potíže s návratností dotazníků.
 • Schopný tazatel vyvolá zájem odpovídat, vysvětlí i náročnější otázky a zapíše otevřené odpovědi.
 • Negativním faktorem, který může zapůsobit je obava respondenta ze ztráty anonymity a z ní vyplývající zábrany.
 • Metoda klade vysoké požadavky na tazatele, ale společnost AUGUR Consulting může zaručit jejich vysokou úroveň.
 • Jako nestandardizovaný rozhovor se blíží ke kvalitativním metodám, protože zkoumá motivaci respondenta a dává mu prostor pro rozsáhlejší vyjádření.

Osobní dotazování prováděné za pomocí počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing)

Moderní časově i cenově efektivní způsob dotazování.

 • Je pružnější než dotazování písemné - umožňuje přidat pozorování.
 • Struktura výběrového vzorku je tazatelem pečlivě vybírána a odpadají potíže s návratností dotazníků.
 • Schopný tazatel vyvolá zájem odpovídat, vysvětlí i náročnější otázky a zapíše otevřené odpovědi.
 • Negativním faktorem, který může zapůsobit je obava respondenta ze ztráty anonymity a z ní vyplývající zábrany.
 • Metoda klade vysoké požadavky na tazatele, ale společnost AUGUR Consulting může zaručit jejich vysokou úroveň.
 • Jako nestandardizovaný rozhovor se blíží ke kvalitativním metodám, protože zkoumá motivaci respondenta a dává mu prostor pro rozsáhlejší vyjádření.

Telefonické dotazování (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing)

Je nejefektivnější a nejrychlejší - snadno a rychle kontaktuje i široce rozptýlený výběr respondentů.

 • Umožňuje rychle kontaktovat velké množství respondentů v jejich domácím prostředí.
 • Schopný tazatel dokáže udržet kontakt a zájem respondenta i při telefonickém rozhovoru a zabezpečit důvěryhodnost dotazování.
 • Mělo by být spíše kratší, aby nezdržovalo a nenudilo respondenta.
 • Nedají se použít prostředky podpořené znalosti, jako jsou obrázky, nebo ukázky produktů.

On-line dotazování (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing)

Dotazování s využitím internetu, webových stránek.

 • Nejrychlejší a cenově nejdostupnější metoda dotazování.
 • Dotazování probíhá přes internet, respondent vyplňuje dotazník přímo na webových stránkách AUGUR Consulting.
 • Odpovědi respondentů jsou automaticky odesílány na server, kde mohou být v průběhu sběru dat průběžně kontrolovány.
 • Hlavními výhodami jsou rychlost, nízká finanční náročnost, možnost zahrnout do dotazníku multimediální materiály a snadná korekce chyb.
 • Vhodné pro bleskové výzkumy s výsledky do 48 hodin.

Písemné dotazování

Písemné dotazování je méně finančně náročné a umožňuje kontaktovat osoby jinak nedosažitelné.

 • Dotazovaný může věnovat zodpovězení otázek dostatek času a péče.
 • Je vyloučen jakýkoliv vliv tazatele na odpovědi.
 • Soukromí při vyplňování dotazníku může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou být zodpovězeny také důvěrnější otázky.
 • Dotazníky by měly být spíše kratší a pro správné pochopení by měly převažovat uzavřené otázky (nelze kontrolovat pochopení otázek).
 • Pokud nebyly použity stimuly pro návrat dotazníků, nebo pokud je téma pro respondenta nezajímavé, může nízká návratnost ohrozit výzkum.

Ostatní typy výzkumů

Omnibus

Sledováním více témat pro více klientů se zásadně snižují náklady na zprostředkování požadovaných dat.

 • Omnibus je pravidelný vícetematický výzkum.
 • Provádí se formou osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku obyvatel České a Slovenské republiky.
 • Velikost dotázaného souboru je 1000 respondentů.
 • Omnibusové šetření je prováděno AUGUR Consulting dvakrát ročně.

Mystery shopping

Pomocí analýz a případného tréninku dovedností v oblastech zjištěných slabých stránek se dlouhodobě zvýší kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků zadavatele.

 • Je moderní výzkumná metoda, umožňující pomocí speciálně školených spolupracovníků vystupujících v utajení v úlohách reálných zákazníků objektivně zhodnotit chování zaměstnanců ve skutečných situacích.
 • Hodnotí parametry jako jsou dodržování firemní kultury, standardů chování, přístupu k zákazníkům a mnohé další.
 • Poskytuje zadavateli objektivní informace o skutečné kvalitě služeb poskytovaných v jeho prodejnách, servisech nebo pobočkách.
 • V podobě MYSTERY SHOPPINGU s tréninkem poskytuje zadavateli doporučení pro nápravu případných slabých stránek a trénink správného řešení daných situací.

UPE – Utajené hodnocení

Pomocí analýz a případného tréninku dovedností v oblastech zjištěných slabých stránek se dlouhodobě zvýší kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků zadavatele.

 • UPE - Undercover Performance Evaluations (utajené hodnocení zaměstnanců) je moderní metoda umožňující pomocí speciálně školených spolupracovníků vystupujících v utajení v úlohách běžných – typických návštěvníků úřadu objektivně zhodnotit chování a vystupování zaměstnanců v reálných situacích. Tato metoda je obdobou Mystery shopping (utajeného nákupu), který frekventovaně využívají především komerční subjekty.
 • Metoda UPE, kterou aplikuje naše společnost u institucí státní správy, samosprávy, příspěvkových organizací má propracovanou, sofistikovanou a prakticky ověřenou metodologii, která dokáže zadavateli zprostředkovat validní zpětnou vazbu včetně konkrétních návrhů na optimalizaci konkrétních momentů komunikativního procesu u vybraných skupin zaměstnanců.

Obsahová analýza médií

Poskytuje informace o mediálním obrazu zkoumaného produktu, tématu nebo osoby.

 • Zkoumá frekvenci, valenci, intenzitu a kontingenci mediálních sdělení o produktu nebo na zadané téma ve vybraných médiích.
 • Identifikuje kontext sdělení a jeho důležitost.
 • Doporučujeme kombinovat s kvalitativní obsahovou analýzou médií.

Novinová anketa

Přináší informace o preferencích a názorech čtenářů konkrétního periodika - vhodné využít u specializovaných magazínů (určitá společenská vrstva nebo profesní skupina).

 • Anketní forma sběru dat pomocí anketních lístků vložených do tisku.
 • Potřeba motivovat čtenáře - respondenty - pro zasílání odpovědí dárky nebo možností výhry v soutěži.
 • Úskalím metody je nejistá návratnost odpovědí a nereprezentativnost vzorku (jelikož odpovídají pouze někteří čtenáři).

Poštovní anketa

Poskytuje cennou zpětnou vazbu od uživatelů služeb nebo výrobků zadavatele a díky výběru respondentů jako zákazníků zadavatele je velice přesný.

 • Metoda využívá databázi zadavatele pro adresování dotazníků jeho zákazníkům.
 • Zkoumají se postoje a návrhy na vylepšení služeb zadavatele.

Analýza statistických dat

Je to část procesu přítomná v každém kvantitativním výzkumu, samostatně nabízená také společnostem, které mají kapacity pro vytvoření výzkumu a sběr dat, ale už ne pro zpracování získaných údajů statistickými metodami.

 • Zpracování dodaných kvantitativních dat moderními sociologickými technikami.
 • Aplikace explorační analýzy, t-testu, faktorové analýzy, shlukové analýzy, statistické asociace, korelační analýzy, regresní analýzy, logistické regrese, log-lineární analýzy a jiných.
 • Výstupy v podobě grafů, tabulek a analytické interpretaci výsledků výzkumů.
Scroll to Top